پیچ تلگرافی پیچ و مهره تلگرافی

پیچ تلگرافی نوع از پیچ شش گوش است که معمولا در اسفالت استفاده می شود. به پیچ تلگرافی” پیچ سرعت گیر” هم گفته می شود.

دسته:

توضیحات

پیچ تلگرافی یا پیچ سرعت گیر

پیچ تلگرافی نوع از پیچ شش گوش است که معمولا در اسفالت استفاده می شود. به پیچ تلگرافی” پیچ سرعت گیر” هم گفته می شود.

پیچ تلگرافی گلی شش گوش دارد و  نیم رزوه است.رزوهای پیچ تلگرافی شبیه به پیچ چوب هستند و گام رزوه پیچ تلگرافی بلند است. پیچ تلگرافی نوک تیز است تا بهتر در محل سوراخ شده نفوض کند.

به دلیلی اینکه مصرف عمده پیچ تلگرافی برای نصب “سرعت گیر” بر روی آسفالت خیابان هاست ،با آن  “پیچ سرعت گیر” هم گفته می شود .

پیچ تلگرافی آچار خور از قطر ۶ تا ۲۰ در ارتفاع مختلف قابل ارائه می باشد