پیچ تلگرافی پیچ و مهره تلگرافی

دسته:

توضیحات

پیچ تلگرافی

پیچ تلگرافی آچار خور از قطر ۶ تا ۲۰ در ارتفاع مختلف قابل ارائه می باشد

پیچ و مهره تلگرافی

پیچ تلگرافی پیچ و مهره تلگرافی